| Welcome to visit BaiTaoHui!
The winners are here! The 9th National Ceramic Industry Vocational Skills Competition Finals and 2023 National Light industry ceramic industry vocational skills Competition Finals concluded以上翻译结果来自有道神经网络翻译(YNMT)· 通用场景
Release time: 2023-11-26      View: 1769

On the morning of the 26th, the "Gaolling Cup" the 9th National Ceramic Industry Vocational Skills Competition Finals (ceramic hand molding) and the 2023 National Light industry ceramic industry vocational Skills Competition Finals (ceramic comprehensive decoration) came to an end in Jingdezhen Ceramic Technician College.


The final was sponsored by China Light Industry Federation, China Ceramic Industry Association, China Employment Training Technical Guidance Center, China Finance and Trade Light Textile Tobacco Union National Committee, Jiangxi Provincial Human Resources and Social Security Department, Jingdezhen Municipal People's Government, Jingdezhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau, Jingdezhen Ceramic Technician College. As a supporting unit, Baitao Club has been the only provider of equipment and tool consumables for the event for 8 consecutive times.


1701243638460720.jpg

1701243657572777.jpg

A total of 103 professional players from the porcelain producing regions of Anhui, Fujian, Henan, Jiangsu, Liaoning, Shandong, Xinjiang, Yunnan, Chongqing, Hebei, Guangxi, Shaanxi, Jiangxi and other provinces competed with 103 student players from 30 universities and vocational colleges in China. Participate in the fierce competition of ceramic manual molding (drawing) and ceramic comprehensive decoration in two directions (types of work).


This is not only a "skill exchange" between Jingdezhen and ceramic production areas, but also a "competition and training" between students of ceramics related majors in colleges and universities. At the same time, it is also a powerful measure to accelerate the construction and development of Jingdezhen National ceramic culture inheritance and innovation pilot zone.


1701243744999887.jpg

1701243745997702.jpg

1701243744763472.jpg

1701243745668830.jpg

The purpose of holding the ceramic industry vocational skills competition is to fully implement the important directive spirit of the work of skilled talents, promote the spirit of craftsmanship of excellence for the whole society, help the selection and training of innovative high-skilled talents, and push the overall technical skills of the ceramic industry to a higher level.


At the closing ceremony and award ceremony, industry experts made rigorous technical comments on the competition process, announced the list of winners produced by a fair and impartial review, and awarded prizes and certificates of honor.


1701243856644410.jpg

1701243857497605.jpg

1. Winners of the finals of the National Ceramic Vocational College Student Skills Competition in 2023

1, ceramic comprehensive decoration finalists list of winners


1) First Prize winners:


Zhang Huiyan, Yang Shuai, Jiang Minghui, Ling Ping, Huang Haozhou


2) Second Prize winners:


Yin Ziyi, Hu Xingyao, Liang Qiufeng, Fan Shengshu, Yin Ruixin, Shuai Xunping, Su Yongmiao, Feng Tao, Wu Aini, Zhang Yajing.


3) Third Prize winners:


Gao Shan, Xiao Yao, Wu Xuanhui, Li Sun Jiaoyang, CAI Bei, Zhang Jiajia, Wang Haohan, Zhang Xiru, Song Tingting, Chai Chenhu, Sun Jianwei, Chen Ximu, Fu Jinming, Zhang Yanlin, Deng Yujie, Ye Anxin, Zhao Mingxia.


2. List of winners of the final round of ceramic drawing


1) First Prize winners:


Wang Chengxu, WU Qirong, Li Teng, Fan Zhiyao, DING Xiangyun, Zhuang Xinhai


2) Second Prize winners:


Wang Mingxi, Liang Shu, Zeng Xiangyu, Li Longqi, Wang Mingyu, Zhu Ziyu, CAI Chunwei, Zhang Yan, Dong Jiale, Huang Jinhui


3) Third Prize winners:


Yu Zhongkui, Li Binbin, Xu Yang, Yu Junying, Huang Wei, Wu Zouyi, Yang Tianci, Zhou Daolin, Chen Ganchi, Guo Jing, Xie Mingquan, Zhang Xiaohan, Xu Xinyi, Liu Xiao.


Second, the National light industry ceramic industry vocational skills Competition in 2023 (ceramic comprehensive decoration) finals winners list

1. First Prize winners list:


No. 1: Xie Kefeng


Second place: Song Qingjie


Third place: Wu Yongming


After the end of the competition, the organizing committee of the competition will report to the China Light Industry Federation for approval and award the honorary title of "National Light Industry Technology Expert" and issue certificates and MEDALS.


2. The contestants who won the second prize of "National Ceramic Industry Technical Expert" are:


Chen Kang, Zeng Lihong, Wu Jiying, Liu Xing, Pan Xia-Hong, Yang Suyang, Yue Yao-lin, Yuan Debo, Zhang Haisheng, Zhai Rongwei, Zhong Weiling, Huang Shudong, Wu Ke, Chen Ke, Lu Ninggang, Su Peng, Wang Chao.


The above winners were awarded the honorary title of "National Ceramic Industry Technical Expert" by China Ceramic Industry Association, and awarded certificates and MEDALS.


3. The players who won the honorary title of "Excellent Player Award" are:


Li Guiting, Xi Bangwen, Qi Feng, Dai Qin, Wen Shengquan, Zou Chun, Wang Xuexiang, Wu Xing, Cao Yanan, Zhang Jibiao.


The above winners will be awarded a certificate of honor by China Ceramic Industry Association.


Third, "Gaoling Cup" the ninth National Ceramic industry vocational skills Competition (ceramic hand molding worker-drawing) finals winners list:

1. First Prize winners list:


First place: Tangcai Orange


Second place: Chen Qingping


Third place: Zhang Yuzheng


After the end of the competition, the organizing committee of the competition will report to the Ministry of Human Resources and Social Security for approval and be awarded the title of "National Technical Expert".


2. Second Prize winners:


Feng Shangming, Wang Shitao, Fan Wenlong, Wang Wenke, Lin Wanwen, Jian Ziqi, Qin Changwang, Zhao Shoufei, Yang Mengfei, Li Xianglu, Liu Guoquan, Liang Wu.


After the end of the competition, the organizing committee of the competition will report to the China Light Industry Federation for approval and award the honorary title of "National Light Industry Technology Expert" and issue certificates and MEDALS.


3. Third Prize winners:


Zhang Chenyi, Jiang Shangzhou, Shao Zhike, Zheng Hong, Zeng Yanfei, Tang Weifu, Zhong Anyang, Liu Jingqiao, Yang Mingchuan, Xing Baokui, Ding Jingmin, WU Yingen, Wu Jianming, Zhang Zikang, Li Jun.


The above personnel will be awarded the honorary title of "National ceramic industry technical expert" by China Ceramic Industry Association, and awarded certificates and MEDALS.


1701244099186335.jpg

1701244099610416.jpg

1701244099905182.jpg

1701244099971462.jpg

1701244099376250.jpg

1701244099895750.jpg

1701244099757541.jpg

1701244099720449.jpg

Since its inception, Baitao Hui has always practiced customer-centric, committed to the development of safer and humanized ceramic teaching equipment, and a series of independent intellectual property products such as DD direct drive casting machine, 5G connected intelligent electric kiln, and automatic gas kiln stand out.


Today, Baitaohui has become a leader in China's ceramic teaching equipment industry, providing planning and design, preferred equipment, teacher training and operation and maintenance program services for more than 5,000 schools, which is widely favored by professional users.


At the same time, Baitao Association adheres to the responsibility of returning the society and empowering the industry, and has participated in the hosting and co-hosting of national, provincial and municipal industry competitions and local pottery competitions for many times to promote the steady development of the ceramic industry and ceramic education. In the future, we will continue to surpass ourselves, realize more innovation and creation of ceramic equipment, and achieve more dreams of users!Share
Back to top

Contact information

Jingdezhen Baitaohui Ceramic Equipment Co., Ltd

Business Consulting: +86 15779816565  13907982575

After sales consultation: +86 19179830909 18607983455

E-mailxieweifeng@jdzbth.com

Address: Building B9, Accelerated Base, Changnan New Area, Jingdezhen City, Jiangxi Province

WeChat scan( WeChat)

Copyright © Jingdezhen Baitaohui Ceramic Equipment Co., Ltd ICP:赣ICP备2022010548号 

Technical Support: jaingxihuabang